inner_banner

All Product

Guangdong Shiwan distillery Group is a professional brewing rice wine group with 190 years of history, offering you yu bing shao, te chun mi jiu, etc.

Shi Wan Pai Ceramic Wine Lingnan Yinxiang Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 45%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 150ml / 450ml
 ...

Chun Hua Pai Chun Hua Hong Wine 155ml Herbal Liqueur Health Wine


Type: Herbal Liqueur
Alcohol: 32%vol
Brand Name: Chun Hua Pai
Product Standard Code: GB/T 27588
Ingredients: Xiaoqu Rice Wine, Glutinous Rice Wine, Sugar, Fructs Amomi, etc.
Net Volume: 155ml
 ...

Chun Hua Pai Chun Hua Hong Wine 500ml Herbal Liqueur Health Wine


Type: Herbal Liqueur
Alcohol: 32%vol
Brand Name: Chun Hua Pai
Product Standard Code: GB/T 27588
Ingredients: Xiaoqu Rice Wine, Glutinous Rice Wine, Sugar, Fructs Amomi, etc.
Net Volume: 500ml
 ...

Chun Hua Pai Chun Hua Hong Wine 700ml Herbal Liqueur Health Wine


Type: Herbal Liqueur
Alcohol: 32%vol
Brand Name: Chun Hua Pai
Product Standard Code: GB/T 27588
Ingredients: Xiaoqu Rice Wine, Glutinous Rice Wine, Sugar, Fructs Amomi, etc.
Net Volume: 700ml
 ...

Paddy Sparrow Di Yi Wine 115ml Herbal Liqueur Health Wine


Type: Nutritious Liqueur
Alcohol: 40%vol
Brand Name: Paddy Sparrow
Product Standard Code: GB/T 27588
Ingredients: Liquor and spirits, Sugar, Honey, Wolfberry, etc.
Net Volume: 115ml
 ...

Paddy Sparrow Di Yi Wine 500ml Herbal Liqueur Health Wine


Type: Nutritious Liqueur
Alcohol: 40%vol
Brand Name: Paddy Sparrow
Product Standard Code: GB/T 27588
Ingredients: Liquor and Spirits, Sugar, Honey, Wolfberry, etc.
Net Volume: 500ml
 ...