inner_banner

all products

all products

Shi Wan Pai Ling Nan Xiao Jiu 155ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 33%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 155ml
 ...

Shi Wan Pai Liu Cheng Cang Jiu 500ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol : 29.5 / 33 / 45%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai 500ml Dong Cang 9 Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 40%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai 500ml Dong Cang 12 Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 50%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai 500ml Dong Cang 20 Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 43%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai Ceramic Wine Lingnan Yinxiang Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 45%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 150ml / 450ml
 ...