inner_banner

All Product

Guangdong Shiwan distillery Group is a professional brewing rice wine group with 190 years of history, offering you yu bing shao, te chun mi jiu, etc.

Shi Wan Pai Fo Shan Xiao Jiu 155ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 29.5 / 33 / 45%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 155ml...

Shi Wan Pai Ling Nan Xiao Jiu 155ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 33%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 155ml
 ...

Shi Wan Pai Aged Spirits 6 500ml Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol : 29.5 / 33 / 45%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai 500ml Aged Spirits 9 Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 40%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai 500ml Aged Spirits 12 Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 50%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...

Shi Wan Pai 500ml Aged Spirits 20 Chinese Baijiu


Type: Baijiu
Alcohol: 43%vol
Brand Name: Shi Wan Pai
Product Standard Code: Q/SWJ0007S
Ingredients: Water, Rice, Glutinous Rice
Net Volume: 500ml...